23 Kasım 2022

Uzmanlık Dernekleri Zirvesi Sonuç Bildirgesi

UZMANLIK DERNEKLERİ ZİRVESİ
12 Kasım 2022, Sheraton Hotel, Ankara

SONUÇ BİLDİRGESİ

Resmi Gazete’de 6 Ekim 2022 tarihinde yayımlanan, 31965 sayılı Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına dair Yönetmelik’in Ek 5. Maddesinin 1. Fıkrası, (ı) bendinde ve Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına dair Yönetmelik’in 12. fıkrasında, “Muayenehanesi bulunan hekimler, 1219 sayılı Kanunun 12. maddesinin üçüncü fıkrası gereğince hizmet bedeli hasta tarafından karşılanmak ve Sosyal Güvenlik Kurumundan talep edilmemek kaydıyla, muayenehanesine müracaat eden hastalarının teşhis ve tedavisini yıllık sözleşme yapmak suretiyle ve ilgili branşta boş uzman hekim kadrosu olması halinde tıp merkezlerinde yapabilirler. Tıp merkezlerinin boş uzman hekim kadrosu olmaması durumunda, ruhsatında ve/veya faaliyet izin belgesinde kayıtlı uzman hekim branşlarındaki toplam kadro sayısının %15’ine kadar uzman hekimle sözleşme imzalayabilir. Aynı branşta birden fazla hekimle sözleşme imzalanmak istenmesi durumunda ilgili branşın toplam kadro sayısının üçte birinden fazla uzman hekim ile sözleşme imzalanamaz.” şeklinde bir değişiklik yapılmıştır.

Bu yönetmelik hem halkımız hem hekimlerimiz hem de ülkemiz adına pek çok olumsuzluğa neden olacaktır. Yönetmeliğin getirdiği sonuçlar şu şekilde özetlenebilir:

  1. Bu düzenleme, anayasaya, kanunlara ve hukukun temel ilkelerine aykırıdır.
  2. Bu düzenleme ile hekimlerin bağımsız ve özgürce serbest çalışma hakları ellerinden alınmıştır.
  3. Serbest çalışan hekimler ürettikleri sağlık hizmeti, yarattıkları istihdam ve ödedikleri vergilerle kamu yararına çalışmaktadırlar.
  4. Serbest hekimlerin tüm faaliyetleri gerek İl Sağlık Müdürlükleri gerekse Defterdarlıklar tarafından yakından izlenmekte ve denetlenmektedir.
  5. Hastaların, istedikleri hekimi ve sağlık kuruluşunu seçme ve burada tedavi olabilme hakları ellerinden alınmıştır.
  6. Türkiye Cumhuriyeti’nin büyük bir özenle yetiştirmiş olduğu nitelikli insan gücü devre dışı bırakılmıştır.
  7. Ülkemiz bu nitelikli sağlık iş gücü sayesinde bulunduğu coğrafyada ve dünyada sağlık üssü haline gelmiştir. Sağlık turizminden ciddi gelirler elde edilmektedir. Bu yönetmelikle sağlık turizmi zarar görecektir.
  8. Sağlık alanında yaşanan nitelikli iş gücü göçü daha da artacaktır.
  9. Bu yönetmelik ile serbest hekimlerle çalışmaları kısıtlanan küçük ve orta ölçekli özel hastaneler de kendilerini idame ettiremeyecekler ve özel sağlık hizmetleri zincir hastanelerin tekelinde kalacaktır.

 

SONUÇ

Toplum yararına yapılacak her türlü düzenleme tüm paydaşlar ile beraber çalışılarak halkımız ve ülkemiz yararına planlanıp devreye sokulmalı; 6 Ekim 2022 tarihinde yapılan bu değişiklikler derhal geri çekilmelidir.