Ana Sayfa : Çalışma Grupları : Çalışma Grupları Yönetmeliği

Çalışma Grupları Yönetmeliği

TÜRK PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ DERNEĞİ

ÇALIŞMA GRUPLARI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ KISIM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği bünyesinde çalışma gruplarının oluşturulmasında ve çalışmalarında gerekli olan standartların belirlenmesidir. TPRECD Tüzüğünün 16. Maddesi uyarınca, tüzükte belirtilen amaçları gerçekleştirmek ve dernek çalışmalarının yürütülmesi amacıyla, yönetim kurulu tarafından, içinde stratejik planlama kurulunun da yer aldığı sürekliliği olan çalışma grupları kurulur. Çalışma grupları ve özel komitelerin oluşumuna ve işleyişine ilişkin kurallar, bu yönetmelik ile düzenlenir.

Kapsam

Madde 2 - Bu yönetmelik; Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği bünyesinde kurulan çalışma gruplarının kuruluş, görev, yetki ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Tanımlar

Madde 3 -

TPRECD: Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği

TPRECD - YK: Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu

İKİNCİ KISIM

Çalışma Esasları Çalışma Gruplarının Oluşumu, Üyelerin Görev Süresi ve Çalışma Esasları

Madde 4 -

a. Çalışma Grupları, TPRECD tüzüğünde belirtilen, bilimsel ve idari konularda daha organize ve geniş kapsamlı etkinlikler gerçekleştirmek üzere dernek Yönetim Kurulu tarafından kurulur.

b. Yönetim Kurulu ilgili çalışma grubunun kurulmasından sonra bu grupta çalışmak isteyen üyeleri belirlemek için mail grubu, veb sitesi veya mektup yoluyla üyeleri haberdar eder ve yine kendi saptadığı kontenjana göre gönüllülük esasına göre Dernek Sekreterliğine yazılı olarak başvuran üyeler arasından seçim yaparak çalışma grubunu atar. Çalışma gruplarına katılmak isteyenlerde dernek üyesi olma şartı aranır.

c. Her grup bir başkan, bir sekreter ve bir üye olmak üzere en az 3 üyeden oluşur.

d. Çalışma Grupları üyeliklerinin süresi iki yıldır. Her iki yılda bir Derneğin seçimli Genel Kurullarında gönüllülük esasına göre üyelikler yenilenir. Dernek üyesi olan ve ilgili konuda gönüllü olarak çalışmak isteyen herkes gruplara kişisel başvuru ile ya da bir üyenin önerisi ile katılabilir. Genel Kuruldan ya da yeni çalışma grubu kurulduğunun duyurusundan sonraki 1 ay içinde yapılan başvurular dikkate alınır. Bir üye en çok 3 çalışma grubunda görev alabilir. Katılma isteği TPRECD - YK sekreterliğine yazılı olarak bildirilir ve YK onayı ile gerçekleşir.

e. Çalışma grubu başkan ve sekreteri, grup atandıktan sonra en geç 1 ay içinde yapılacak olan ilk toplantı veya e - toplantıda üyeleri tarafından seçilir. Yönetim Kurulu gerekli gördüğü hallerde başkan ve sekreteri atayabilir. Görev süresi biten bir başkan veya sekreter yeniden seçilebilir veya atanabilir.

f. Bir takvim yılı içinde, yönetmelikte belirtilen gruba özgü amaçları gerçekleştirmek üzere herhangi bir çalışma yapılmamış olması ve verilmesi gereken raporların iki kez peş peşe aksatılması durumunda gruba yeni başkan ve sekreter atanır. Grup üyeliğinden çekilme veya üyeliğin düşmesi TPRECD Yönetim Kurulu onayının ilgiliye tebliğiyle yürürlüğe girer.

g. Yönetim Kurulu içinde her çalışma grubunun idari olarak bir sorumlusu bulunur. Bu sorumlular çalışma gruplarının atanması, çalışması ve ihtiyaçları ile ilgili bütün konularda Yönetim Kurulu ile bağlantıyı sağlarlar. Bunun dışında Yönetim Kurulu üyeleri de herhangi bir çalışma grubunun başkanı veya üyesi olabilirler.

Çalışma Gruplarının Yapılanması

Madde 5 -

Çalışma grupları, İdari Çalışma Grupları, TTB Çalışma Grupları ve Bilimsel Çalışma Grupları olarak 3 ana gruba ayrılır. TPRECD bünyesinde kurulmuş olan çalışma grupları aşağıda sıralanmıştır:

a. İdari Çalışma Grupları

i. Finansal Kaynak Yaratma Çalışma Grubu

ii. Halkla İlişkiler ve Medya ile İlişkiler Çalışma Grubu

iii. İstatistik ve İşgücü Planlı Çalışma Grubu

iv. Plastik Cerrahi Gönüllüleri Çalışma Grubu

v. Plastik Cerrahi Terimlerinin Türkçeleştirilmesi Çalışma Grubu

vi. Tarihçe Çalışma Grubu

vii. Vebsiteleri Standartları Oluşturma Çalışma Grubu

viii. Ulusal Kongre Düzenleme Çalışma Grubu

b. TTB Çalışma Grupları

i. Bilimsel Araştırmalar Çalışma Grubu

ii. İlaç ve Teknoloji Çalışma Grubu

iii. Sağlık Hizmetlerinin İyileştirilmesi Çalışma Grubu

iv.Sağlıkta İnsan Gücü Planlaması Çalışma Grubu

v. Sürekli Tıp Eğitimi / Sürekli Mesleki Gelişim (STE - SMG) Çalışma Grubu

vi. Toplum Sağlığını Geliştirme Çalışma Grubu

c. Bilimsel Çalışma Grupları

i. Deri Kanserleri Çalışma Grubu

ii. Dudak Damak Yarıkları Çalışma Grubu

iii. Estetik Cerrahi, İnvazif Olmayan ve Anti - Aging İşlemler Çalışma Grubu

iv. Kraniyomaksillofasiyal Cerrahi Çalışma Grubu

v. Meme Rekonstrüksiyonu Çalışma Grubu

vi. Rekonstrüktif Mikrocerrahi ve Allotransplantasyon Çalışma Grubu

vii. El ve Alt Esktremite Cerrahisi Çalışma Grubu

viii. Yanık ve Yara Bakım Malzemeleri Çalışma Grubu

ix. Obezite Cerrahisi Çalışma Grubu

x. Kök Hücre ve Hücre Tedavileri Çalışma Grubu

xi. Baş Boyun Cerrahisi Çalışma Grubu

Madde 6. - Çalışma gruplarının çalışmalarını kolaylaştırmak ve yönlendirmek amacıyla bağlandığı Yönetim Kurulu üyeleri aşağıda sıralanmıştır. Tüm çalışma gruplarının yönetsel olarak bağlı olduğu YK üyesi, Başkan Yardımcısı'dır.

1. Başkan Yardımcısı

a. Atama ve Yükseltme Kriterleri Belirleme Çalışma Grubu

b. Plastik Cerrahi Terimlerinin Türkçeleştirilmesi Çalışma Grubu

2. Sayman

a. Finansal Kaynak Yaratma Çalışma Grubu

3. Bilimsel İşler ve Plastik Cerrahi Okulu Sekreteri

a. Ulusal Kongre Düzenleme Çalışma Grubu

b. Baş Boyun Cerrahisi Çalışma Grubu

c. Deri Kanserleri Çalışma Grubu

d. Dudak Damak Yarıkları Çalışma Grubu

e. El ve Alt Esktremite Cerrahisi Çalışma Grubu

f. Estetik Cerrahi, İnvazif Olmayan ve Anti - Aging İşlemler Çalışma Grubu

g. Kraniyomaksillofasiyal Cerrahi Çalışma Grubu

h. Meme Rekonstrüksiyonu Çalışma Grubu

i. Rekonstrüktif Mikrocerrahi ve Allotransplantasyon Çalışma Grubu

j. Yanık ve Yara Bakım Malzemeleri Çalışma Grubu

k. Obezite Cerrahisi Çalışma Grubu

l. Kök Hücre ve Hücre Tedavileri Çalışma Grubu

4. Dış İlişkiler ve TTB'den Sorumlu YK Üyesi

a. Balkan Ülkeleri ve Türk Cumhuriyetleri ile İlişkileri Düzenleme Çalışma Grubu

b. TTB Çalışma grupları

i. Bilimsel Araştırmalar Çalışma Grubu

ii. Etik Çalışma Grubu

iii. Sağlık Hizmetlerinin İyileştirilmesi Çalışma Grubu

iv. Sağlıkta İnsan Gücü Planlaması Çalışma Grubu

v. Sürekli Tıp Eğitimi / Sürekli Mesleki Gelişim (STE - SMG) Çalışma Grubu

vi. Toplum Sağlığını Geliştirme Çalışma Grubu

vii. İlaç ve Teknoloji Çalışma Grubu

5. Tarihçe ve Üyelik Sorumlusu

a. Tarihçe Çalışma Grubu

b. Diğer Branşlarla İlişkileri Düzenleme Çalışma Grubu

c. Plastik Cerrahi Gönüllüleri Çalışma Grubu

6. İnternet ve Bülten/e - Dergi Sorumlusu

a. Vebsiteleri Standartları Oluşturma Çalışma Grubu

7. Basınla İlişkiler Sorumlusu

a. Halkla İlişkiler ve Medya ile İlişkiler Çalışma Grubu

Madde 7. –

Grupların Çalışma Biçimi, Görev ve Sorumlulukları

a. Çalışma gruplarının görevleri:

a. Grubun amaç ve görev tanımlarını Yönetim Kurulu tarafından kuruluş aşamasında belirlenen çerçevede yapmak.

b. Gruba özgü olarak oluşturulmuş amaç ve hedefler doğrultusunda çalışmalar yapmak, bilimsel ve idari konularda daha organize ve geniş kapsamlı etkinliklerde bulunmak Bilimsel Çalışma Grupları her yıl kendi konularına odaklı bir toplantı/bilgi şöleni yaparak üyelerinin yaptıkları işleri sunabilecekleri bir ortam hazırlarlar

c. Ulusal kongre ve sempozyumlarda kendilerine ayrılan zaman dilimiiçinde yer alacak konu, ulusal ve uluslararası konuşmacı, serbest bildiri düzenlemelerini yapmak.

d. Grup üyeleri oluşma amaçları ile ilgili çalışmalardan sorumludurlar.

b. Grup Başkanlarının Sorumluluğu:

a. Grubun amaç ve hedeflerini oluşturmak, grup dinamiğini göz önüne alarak önder olmak.

b. Grup üyelerini ilgili konularda görevlendirmek, iş planı ve iş bölümü yapmak.

c. Grubun belli zaman aralıklarında düzenli olarak toplanmasını ya da internet ortamında haberleşmesini sağlamak.

d. Grup üyelerinin veb sitesinde yer alan çalışma grupları portallarına üye olmalarına bu ortamı kullanmalarına yardımcı olmak

e. Grup üyelerinin çalışmalarını denetlemek.

f. Dernek adına diğer derneklerin benzer çalışma grupları ile grup amaç ve hedefleri doğrultusunda ilişkiler kurmak ve geliştirmek

g. Grup çalışmaları için gereken finansman için mali kaynak önerileri üretmek ve bunları Yönetim Kurulundaki sorumlu üyeye ileterek çözüme götürmek.

c. Grup Sekreterlerinin Sorumluluğu:

a. Grup başkanı ile birlikte amaç ve hedeflerin oluşturulmasında yer almak.

b. Grup içi haberleşmeyi yönlendirmek ve yürütmek.

c. Grup içi iş planını ve iş bölümünü üyelerle paylaşmak.

d. Her altı ayda bir grubun etkinliklerine ilişkin çalışma raporlarını TPRECD - YK içindeki ilgili çalışma grubundan sorumlu üyesine göndermek.

e. Yönetim Kurulu tarafından onaylanan raporları veb sitesinde ve e - posta grubunda diğer üyelerle paylaşmak.

d. Grup yöneticileri her takvim yılı başında o yıl yapacakları etkinlikleri ve bunlarla ilgili eylem planlarını ve her yıl Eylül ayında, geçen yıl içindeki etkinliklerine ilişkin (yıllık) çalışma raporlarını TPRECD Yönetim Kurulunda ilgili çalışma grubundan sorumlu YK üyesine iletirler. Toplantı ve yılsonu raporları dernek genel merkezinde dosyalanarak arşivlenir.

e. İlgili çalışma grubundan sorumlu YK üyesi, grupların iletmiş olduğu raporları 2. Başkana bildirir. Toplantı raporları konusunda da diğer YK üyelerini ve gerektiğinde Yeterlik Kurulu Yürütme Kurulu ve ilgili komisyonlarını bilgilendirir.

f. Her yıl Ekim ayı içinde yapılan ulusal kongre sırasında, bilimsel programın dışında iki saatlik bir oturum Çalışma Grupları genel kurulu olarak düzenlenebilir. Bu toplantıda bütün grupların başkan veya sekreterleri yıllık etkinlik raporlarını, belirtilen süre içinde bütün diğer gruplara sunar ve tartışırlar. Bu genel kurulun organizasyonunu TPRECD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı yürütür.

g. Gruplara ait yazışmalar TPRECD - YK üzerinden gerçekleştirilir. Grupların etkinlikleri TPRECD - YK etkinliği içinde değerlendirilir.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Yürürlük ve Yürütme

Yürürlük

Madde 8 - Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 9 - Bu yönetmelik hükümlerini TPRECD - YK yürütür.

 
ÜYE GİRİŞİ
Şifremi Unuttum
Yeni Üyelik
ETKİNLİK TAKVİMİ
 

Adres:
Tahran Cad. Billur Sokak No: 35 / 3
Kavaklıdere - ANKARA
Tel: +90 (312) 427 22 23
Faks: +90 (312) 427 52 73
e-Posta: sekreter@tpcd.org.tr

Tüm Hakları Saklıdır.
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği
©2018

Banka Hesap Numarası
Türkiye İş Bankası Kavaklıdere Şubesi
Hesap Adı: Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği
Şube Kodu: 4209
IBAN No: TR5800064000001 4209 0764560