29 Haziran 2015

SERBEST HEKİMLİK UYGULAMALARI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Değerli Üyeler,

Kanun ve yönetmeliklerden önce, cerrahlar olarak sağlık hizmeti verirken üzerinde durmamız gereken en önemli konu hasta takiplerinin en iyi biçimde gerçekleştirmesidir. Sağlık hizmeti devamlılık gerektiren bir hizmettir. Özellikle ameliyat olan hastaların erken dönemde ameliyatı yapan cerrah tarafından takip edilmesi hastalar için en güvenli yoldur. Ameliyat sonrası oluşabilecek komplikasyonların yönetimi ameliyatı yapan cerrahın sorumluluğundadır. Ekip çalışması dahilinde bazı hizmetler verilebilse de hastanın ameliyatını yapan doktorun kendisini takip etmesini beklemesi de en doğalıdır. Bir başka değişle hizmette devamlılığın sağlanması temel görevlerimizdendir. Bu sebeple de kanunlar bu şekilde düzenlenmiştir:

6023 Sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu

Madde 5- Özel kurum ve işyeri tabipleri; çalıştıkları yerlerin sağlık hizmetlerinin başka bir yerde ikinci bir görev yapmalarına elverişli bulunduğu tabip odaları idare heyetince kabul edilmedikçe her ne suretle olursa olsun, diğer bir kurum ve işyerinin tabipliğini alamazlar.

6023 Sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu

Madde 7- Bir tabip odası sınırları içinde sanatını serbest olarak icra eden tabipler, bir ay içinde o il veya bölge tabip odasına üye olmak ve üyelik görevlerini yerine getirmekle yükümlüdürler.

1219  TABABET VE ŞUABATI SAN'ATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUN

Madde 5 – Hususi muayenehane açmak veyahut evinde muayenehane tesis eylemek suretiyle sanatını icra eylemek istiyen her tabip hasta kabulüne başladığından itibaren en çok bir hafta içinde isim ve hüviyetini, diploma tarih ve numarasını ve muayenehane ittihaz eylediği mahal ile mevcut ise ihtısas vesikalarını mahallin en büyük sıhhiye memuruna kaydettirmeğe ve muayenehanenin nakli halinde en az yirmi dört saat evvel keyfiyeti nakli ihbara mecburdur.

Ek olarak 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun 9 uncu maddesinin (c) bendi ve 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 43 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmış olan Ayakta Teşhis Ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik ve Özel Hastaneler Yönetmeliği’ne  göre ilgili ilin tabip odası ve il sağlık müdürlüğünden izin alınmadan resmi olarak çalıştığı il dışında ameliyat yapılması hukuka aykırıdır.

Bilgilerinize saygılarımla sunarım.

Derya Özçelik

Genel Sekreter

TPRECD YK Adına

 
ÜYE GİRİŞİ
Şifremi Unuttum
Yeni Üyelik
ETKİNLİK TAKVİMİ
 

Adres:
Tahran Cad. Billur Sokak No: 35 / 3
Kavaklıdere - ANKARA
Tel: +90 (312) 427 22 23
Faks: +90 (312) 427 52 73
e-Posta: sekreter@tpcd.org.tr

Tüm Hakları Saklıdır.
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği
©2018

Banka Hesap Numarası
Türkiye İş Bankası Kavaklıdere Şubesi
Hesap Adı: Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği
Şube Kodu: 4209
IBAN No: TR5800064000001 4209 0764560